Català T-1

Categories Gramaticals:

substantiu: praules q dsignen prsonas,animals,csas o idees abstractes. Comuns o Propis. Adjctius:praules q dsignen cracteristikes q es pden atribuir a 1 nom. Dtrminants: praules q van dvant del nom x prsentarlo,idntificarlo o quantificarlo. Pronoms: praules d sgnificat ocasional pq la sva funsio es la d sbstituirne dltres d cracter substantiu,adjctiu o advrbial. Verbs: praules q dsignen accions,processos o stats. Advrbis:praules q xpressen tems,lloc,mnera o grau.Pden mdificar...

See it on Xuletas »

Català T-7


Els dialectes geogràfics:els dialectes nord-occidental i vlencià frmen el bloc occidental.Els dialectes septentrional(rossellonès),cntral,balear i alguerès frmen el bloc oriental.La característica principal q diferència els parlans d'1 bloc dialectal dls parlars d l'ltre bloc és la mnera d prnunciar les vcals àtones.El diccionari bilingüe ens prmet traduir d mnera adequada els diversos sntits d les paraules i les xpressions d'1a llngua a 1a altra.Les preposicions son paraules invariables(...

See it on Xuletas »

Català T-6 exemples

Usos gnerals dls rlatius.Que:drrere 1 nom es rfereix tan a 1a prsona com a 1a csa.ex:El roser qe vas plntar a livern ja t 1a rsa. quan n t anteceden i va drrere el,això o allò,es rfereix a cses o fets en gneral,snse cncretar.ex:El qe van fer tindra cnsequencies.Qui:drrere 1a prposicio*(a,en,de,amb,per),nrmalmen es rfereix a 1a prsona cncreta,la mteixa a qi es rfereix lnteceden q i a dvan la preposicio.ex:Aqella noia am qi prlava trballa d'hostessa. quan n t anteceden,es rfereix a prsones en gneral,...

See it on Xuletas »