A Posguerra

A Posguerra: as forzas vencedoras (comuns a Hitler e a Musolini) era contra a democracia.Esta ideoloxia era organización autoritaria da sociedade,asntabas no catolicismo.Houbo cnsecuencias (proibirnse partids politks)q qdarn moi limitads.Esta represion afctou aos de esqrds e nacionalists;e a xprsion cultural en linguas q non fose castelan x entndr q ian cntra a cncepcion imposta pola ditadura.Dsd o 1º momnt,Franco dsncadeou unha rpresion cntra a Republica,e os q tiñn ideas contrarias,n special

...

See it on Xuletas »

Castelao

Castelao:Oprestixio inicial comezou coa sua actividad como debxant epintor.Influido 1º polo modrnism, evolúe cara a1 debuxo mais xprsionista d fort carga social.Os seus dbuxos rprsntan con moita variedade as carcteristics fisiks +acntuads ds galegos.Cstelao smpr stivo procupado x plsmar do xeito + eficaz as custions q afctabn á etik ou aos problms politics esociais da sociedad do seu tmpo,cunha fort carga solidaria.Dntro da art grafica d C.salienta unha 1ºetapa q vai dnd os debuxs doalbum Nós(...

See it on Xuletas »

O galego entre 1936-1975

1936-1950:Lperiodo q va dsd 1936 asta 50 ten como caracteristic aprincipal laparalizacion e o retroceso do porceso de nomalizancion lingüística e cultural,levado a cabdo desde a fundacion das Irmandades da Fala. So nos núcleosgaleguistas do exilio americano seguira o galego desempeñañdo as funcionslogradads no periodo anterior .A GC e o triunfo do franquismo supuxeron asupresión das liberdades e a implantación dun novo ordenamento que exaltaba aunidades política de España e reprimia calquera...

See it on Xuletas »

Climas de españa Oceanico mediterraneo vegetal...

Clima Oceanico:Bosque caducifolio:-constituido x arbolesaltas con tronco recto y liso y hojas grandes, q caen en otoño, st tipo debosque posee relativament pocas species q aparecen reunidas formando grandesmasas. Las mas caractristicas son el carballo y la faia , no sotobosque medranfieitos e musgos.A faia tolera mal a calor, moi ben o frio e esixe granhumidade, adaptase a solos calcarios e siliceos. O carballo(roble) non soportaos verans calorosos, ten menos tolerancia o frio e esixe menos humidade

...

See it on Xuletas »

Definiciones geografia

Tiempoatmosferico-stado dla atmosfra sobr un lugar n un momntodtrminado.Cin-Metereologia

Clima-sucesionhabitual d tipos d tiempo sobr un lugar,con un periodo d obsrvacion d 30añs.Cin-Climatologia.

Correnteen chorro-jet stream- Fuert corrien d viento, structura tubular, q circula ndirccion O-L ntre ls 9-11 km de altitud, n la diferncia d altura k ay ntre latropopausa polar y la tropical.Separa las bajas presiones q ay sobr l polo enaltura, q qdn ala izquierda d su trayctoria, dlas altas pre. Tropicales,

...

See it on Xuletas »